Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Martin Janoš, se sídlem Březí 190 251 01.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Martin Janoš, se sídlem Březí 190 251 01.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.
1 Text souhlasu
Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne
25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních
údajů mnou poskytnutých správci.
2 Jaké údaje budou zpracovány
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
datum narození,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
číslo bankovního účtu,
IP adresa,
3 K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
3.1 Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro uzavření smlouvy,
pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu,
pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou Přepravce, aby je tyto osoby užily k
následujícím účelům:
Dopravy objednaného zboží
1/3
4 Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude
správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíce.
5 Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
6 Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo
na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo
požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na
přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které
jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je
zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To
znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné
pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti
vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu
odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese __________
nebo odesláním e-mailu na adresu __________.
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních
údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu
předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za
poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
2/3
7 Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a §
21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem
je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Domkyzdreva s.r.o.

IČ: 077 96 722 
DIČ: CZ07796722

V Jezírku 190
251 01 Březí

Spisová značka C 307765 vedená u Městského soudu v Praze   

Kontaktujte nás

Telefon: +420 732 401 689

Email: info@domkyzdreva.cz 

 

 

GDPR | O cookies

local_post_office info@domkyzdreva.cz     phone +420 732 401 689